Kiểm tra trực tuyến IPv6

Ví dụ truy vấn: www.example.com nginx.org www.microsoft.com developer.mozilla.org

👋 Thay vào đó, nếu bạn muốn tính địa chỉ nén/mở rộng/nhị phân IPv4/IPv6, mặt nạ mạng con, địa chỉ bắt đầu/kết thúc, hãy sử dụng công cụ Máy tính địa chỉ IPv4/IPv6 → của chúng tôi :)

Mạng của bạn hỗ trợ kết nối IPv4 và địa chỉ IPv4 hiện tại của bạn là: 44.222.64.76

Kiểm tra kết nối IPv6

IPv6 là gì?

IPv6 là tiêu chuẩn Giao thức Internet (IP) thế hệ tiếp theo được thiết kế để thay thế giao thức IPv4 vẫn được nhiều dịch vụ Internet ngày nay sử dụng.

Kích thước và định dạng của địa chỉ IPv6 mở rộng khả năng đánh địa chỉ.

Kích thước địa chỉ IPv6 là 128 bit. Cách biểu diễn địa chỉ IPv6 ưu tiên là: [x:x:x:x:x:x:x:x], trong đó mỗi x là giá trị thập lục phân của tám đoạn 16 bit của địa chỉ. Địa chỉ IPv6 có phạm vi từ [0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000] đến [ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff].

Ngoài định dạng ưa thích này, địa chỉ IPv6 có thể được chỉ định theo hai định dạng viết tắt khác:

1. Bỏ số 0 ở đầu

Chỉ định địa chỉ IPv6 bằng cách bỏ qua các số 0 ở đầu. Ví dụ: địa chỉ IPv6 [1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b] có thể được viết là [1050:0:0:0:5:600:300c:326b].

2. Dấu hai chấm đôi

Sử dụng dấu hai chấm kép (::) thay vì chuỗi số 0 để chỉ định địa chỉ IPv6. Ví dụ: địa chỉ IPv6 [ff06:0:0:0:0:0:0:c3] có thể được viết là [ff06::c3]. Dấu hai chấm kép chỉ có thể được sử dụng một lần trong địa chỉ IP.

Các công cụ kiểm tra trực tuyến IPv6 có thể làm gì?

Công cụ kiểm tra trực tuyến IPv6 là công cụ phát hiện giao thức IP được sử dụng để kiểm tra xem máy chủ trang web có hỗ trợ giao thức IPv6 hay không. Ngoài ra, công cụ phát hiện còn hỗ trợ truy vấn địa chỉ IPv6 cục bộ của bạn và thông tin vị trí địa lý GeoIP.

Sau khi nhập tên miền hoặc URL để phát hiện, công cụ phát hiện sẽ đưa ra yêu cầu tra cứu DNS, nhận phản hồi từ máy chủ DNS và phân tích nó.

Đồng thời, công cụ phát hiện cũng sẽ đưa ra yêu cầu HTTP, nhận phản hồi từ máy chủ trang web và phân tích HTTP Header.

Khi máy chủ DNS và máy chủ trang web HTTP phản hồi thành công cùng lúc, điều đó có nghĩa là IP/tên miền/URL hiện được phát hiện hỗ trợ chuẩn giao thức IPv6.

Thống kê sử dụng IPv4/IPv6 cho ipv6test.wcode.net
Dữ liệu được cập nhật vào
7.56% IPv6
92.44% IPv4